• +387 51 555 317
 • info@racelinac.com

Наш тим


 

 

 

ДИРЕКТОР
 Александар Бранковић дипл.туризмолог

    

Директор обавља сљедеће послове:

 • организује и руководи пословањем Агенције,
 • представља и заступа Агенцију,
 • стара се и одговара за законитост рада и извршавање послова и задатака из програма и дјелокруга рада Агенције,
 • извршава одлуке Управног одбора,
 • израђује планове, програме рада и извјештаје о пословању Агенције,
 • предлаже акта које доноси Управни одбор,
 • одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са Законом и општим актима,
 • именује и разрјешава лица са посебним овлаштењима и одговорностима,
 • одговоран је за исправност и одржавање средстава рада,
 • обавља и друге послове утврђене прописима, оснивачким актом и Статутом.

УПРАВНИ ОДБОР

 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЈЕДНИК
Александар Љубоја, мр.економије

 

 

 

 

 

ЧЛАН
Горан Новковић дипл.економиста 

 

 

 

 

ЧЛАН
Славко Пејаковић инж.текстила

 

 

Управни одбор доноси:

 • Статут, уз сагласност Оснивача
 • Акт о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста и друга oпшта акта, уз сагласност Оснивача
 • Годишњи програм рада и извјештај о пословању уз сагласност Оснивача
 • Финансијски план, уз сагласност Оснивача
 • Одлуку о задужењу Агенције,
 • Одлуку о куповини и продаји или давању у закуп (најам) некретнина у власништву Агенције,
 • Одлуку о критеријима и начину исплата за подршку развоја субјеката мале привреде,
 • Одлуку о методологији припреме развојних пројеката мале привреде,
 • Одлуку о битним питањима везаним за пословање и остваривање задатака Агенције.

Управни одбор усваја годишњи извјештај о пословању и завршни рачун, те обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и по захтјеву Оснивача.

СПОЉНИ САРАДНИЦИ - ЛИСТА КОНСУЛТАНАТА

 1. Даворин Павелић др.економије
 2. Бранислав Јовковић дипл.инж.маш
 3. Миле Соколић дипл. политиколог
 4. Владимир Кубелка